εγγραφείτε: Άρθρα

Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Συμβόλαια Γάλακτος

0 comments

 Με εκτελεστικό κανονισμό που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Ιουνίου 2012, ρυθμίζονται οι κοινοποιήσεις σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, τις συμβατικές διαπραγματεύσεις και σχέσεις που προβλέπονται στον σχετικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Πρόκειται για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.511/2012 της Ευρ. Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στο φύλο L 156/39 της Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα άρθρα του οποίου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

 

Άρθρο 1

 

1. Το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους, σύμφωνα με τις ληφθείσες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τα κράτη μέλη, βάσει του άρθρου 126α παράγραφος 4 στοιχείο δ) και του άρθρου 126β παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α) τον αριθμό των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, εφεξής καλούμενες «ενώσεις», και των διεπαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες χορήγησαν την αναγνώριση και, κατά περίπτωση, τις ετήσιες ποσότητες εμπορεύσιμου νωπού γάλακτος που παράγονται από οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις,

β) τον αριθμό των αιτήσεων αναγνώρισης που υποβλήθηκαν από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις και διεπαγγελματικές οργανώσεις τις οποίες αρνήθηκαν και σύνοψη των λόγων της άρνησης αυτής,

γ) τον αριθμό των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων και διεπαγγελματικών οργανώσεων την αναγνώρισή των οποίων ανακάλεσαν και σύνοψη των λόγων της ανάκλησης αυτής.

2. Εφόσον η κοινοποίηση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), αφορά διεθνική οργάνωση παραγωγών ή ένωση, η κοινοποίηση αναφέρει, κατά περίπτωση, τις ετήσιες ποσότητες εμπορεύσιμου νωπού γάλακτος που παράγονται από μέλη ανά κράτος μέλος.

 

Άρθρο 2

 

1. Οι κοινοποιήσεις των ποσοτήτων εμπορεύσιμου νωπού γάλακτος που καλύπτονται από συμβατικές διαπραγματεύσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 126γ παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ή στα κράτη μέλη

α) όπου πραγματοποιείται η παραγωγή νωπού γάλακτος

β) ή άλλως, όπου πραγματοποιείται η παράδοση σε μεταποιητή ή συλλέκτη.

2. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υποβάλλεται πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων και αναφέρει την εκτίμηση της οργάνωσης παραγωγών ή της ένωσης για την ποσότητα παραγωγής που θα καλυφθεί από τη διαπραγμάτευση και το αναμενόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης της ποσότητας νωπού γάλακτος.

3. Ως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση κοινοποιεί, επιπλέον της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, την ποσότητα νωπού γάλακτος ανά κράτος μέλος παραγωγής, η οποία πράγματι παραδόθηκε στο πλαίσιο συμβάσεων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων από την οργάνωση παραγωγών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 

Άρθρο 3

 

1. Το αργότερο στις 15 Μαρτίου κάθε έτους, σύμφωνα με το άρθρο 126γ παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α) τη συνολική ποσότητα νωπού γάλακτος, ανά κράτος μέλος παραγωγής, η οποία παραδόθηκε στην επικράτειά τους στο πλαίσιο συμβάσεων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων από τις αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις σύμφωνα με το άρθρο 126γ παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, όπως κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες αρχές βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού·

β) τον αριθμό των περιπτώσεων για τις οποίες οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού αποφάσισαν είτε την επανέναρξη συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης είτε να μην επιτρέψουν καθόλου τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 126γ παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και σύνοψη αυτών των αποφάσεων.

2. Σε περίπτωση που οι κοινοποιήσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού αφορούν διαπραγματεύσεις που καλύπτουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη, για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 126γ παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, διαβιβάζουν πάραυτα στην Επιτροπή τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αξιολογήσει η Επιτροπή εάν αποκλείεται ο ανταγωνισμός ή ζημιώνονται σοβαρά οι ΜΜΕ μεταποίησης νωπού γάλακτος.

 

Άρθρο 4

 

1. Οι κοινοποιήσεις βάσει του άρθρου 126δ παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 περιλαμβάνουν τους κανόνες που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη για τη ρύθμιση της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης καθώς και ένα συνοπτικό σημείωμα που αναφέρει:

α) την ονομασία του τυριού

β) το όνομα και τον τύπο του οργανισμού που ζητεί τη ρύθμιση της προσφοράς·

γ) τα μέσα που επιλέχθηκαν για τη ρύθμιση της προσφοράς·

δ) την ημερομηνία έναρξης ισχύος των κανόνων·

ε) την χρονική περίοδο κατά την οποία εφαρμόζονται οι κανόνες.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σε περίπτωση που καταργήσουν τους κανόνες πριν το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε)

 

Άρθρο 5

 

Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 185στ παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 περιλαμβάνουν τους κανόνες που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη σχετικά με τις συμβάσεις του άρθρου 185στ παράγραφος 1, καθώς και ένα συνοπτικό σημείωμα που αναφέρει:

α) εάν το κράτος μέλος έχει αποφασίσει ότι οι παραδόσεις νωπού γάλακτος από γεωργό σε μεταποιητή πρέπει να καλύπτονται από γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών και στην περίπτωση αυτή, το στάδιο ή τα στάδια της παράδοσης πρέπει να καλύπτονται από τις συμβάσεις αυτές, εάν η παράδοση γίνεται μέσω ενός ή περισσοτέρων συλλεκτών, και την ελάχιστη διάρκεια των γραπτών συμβάσεων,

β) εάν το κράτος μέλος έχει αποφασίσει ότι ο πρώτος αγοραστής νωπού γάλακτος πρέπει να κάνει γραπτή προσφορά σύμβασης στον γεωργό και, κατά περίπτωση, την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης που πρέπει να περιλαμβάνει η προσφορά.


Άρθρο  6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15  Ιουνίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO